Các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo điều 134 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Theo điều 134 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Không đóng.
2. Đóng không đúng thời gian quy định.
3. Đóng không đúng mức quy định.
4. Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.

Bemecmedia.vn