Các hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Các hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo điều 135 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Theo điều 135 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Cố tình gây khó khăn hoặc cản trở việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động.
2. Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật này. 

Bemecmedia.vn