Chế độ báo cáo, kiểm toán - Luật bảo hiểm xã hội

Chế độ báo cáo, kiểm toán theo Điều 13, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 13, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Định kỳ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo kết quả với Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm toán đột xuất.  

Bemecmedia.vn