Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo Điều 8, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 8, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.  

Bemecmedia.vn