Hiệu lực thi hành - Luật bảo hiểm xã hội

Hiệu lực thi hành - Luật bảo hiểm xã hội theo Điều 140, Chương XI, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 140, Chương XI, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ. 

Bemecmedia.vn