Mua cổ phần, trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu theo Điều 89, Mục 2, Chương IV, Luật Doanh nghiệp 2005.

(Theo Điều 89, Mục 2, Chương IV, Luật Doanh nghiệp 2005)

Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Bemecmedia.vn