Quyền của người sử dụng lao động - Luật bảo hiểm xã hội

Quyền của người sử dụng lao động theo Điều 17, Chương II, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 17, Chương II, Luật bảo hiểm xã hội)

Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

2. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Bemecmedia.vn