Thanh tra bảo hiểm xã hội

Thanh tra bảo hiểm xã hội theo Điều 10, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 10, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Bemecmedia.vn