1/7 mốc ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp do luật sửa đổi

Ngày 1/7/2015 có lẽ sẽ được nhiều người đặc biệt là giới doanh nhân nhớ tới bởi đây là thời điểm hai Luật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới việc đầu tư, kinh doanh là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực.

Một sự thay đổi từ gốc

Ngày 1/7/2015 có lẽ sẽ được nhiều người đặc biệt là giới doanh nhân nhớ tới bởi đây là thời điểm hai Luật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới việc đầu tư, kinh doanh là Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư chính thức có hiệu lực.

Với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/7, từ nay trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ghi ngành nghề kinh doanh, địa chỉ chi nhánh… như trước. Toàn bộ nội dung về doanh nghiệp chỉ gói gọn trên một tờ giấy khổ A4.

Luật Doanh nghiệp 2014 được đánh giá là đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp 2013; giảm rủi ro, tăng tính chủ động, nhanh nhạy trong hoạt động kinh doanh của DN; thuận lợi hóa quá trình gia nhập thị trường; giảm bớt thời gian chi phí trong thủ tục thành lập DN.

Một số thay đổi đáng chú ý trong Luật là DN không phải ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký DN; DN được quyền tự quyết về con dấu; chỉ các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới được xem là DN nhà nước, thay vì 51% như hiện nay…

Luật Đầu tư cũng đã lần đầu tiên xác định rõ danh mục 6 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh và 267 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Với cách tiếp cận mới này, DN được hoàn toàn tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý và được giới đầu tư, kinh doanh tán thành là việc Điều 7 Luật Đầu tư quy định rất rõ: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.”

Hơn nữa, một điều khoản chuyển tiếp trong Luật này cũng quy định rõ ràng là các điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Cũng trong ngày 1/7, một số Luật khác ảnh hưởng ít nhiều đến việc đầu tư, kinh doanh có thể kể đến là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cũng chính thức có hiệu lực.

Nguồn chính phủ

Bemecmedia