Các nội dung phải ghi trên trang một, bìa một, trang trong của báo và tạp chí

Các nội dung phải ghi trên trang một, bìa một, trang trong của báo và tạp chí theo Điều 15, Chương V, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

(Theo Điều 15, Chương V, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP)

1. Trang một của báo, bìa một của tạp chí :

a) Tên báo chí;

b) Tên cơ quan chủ quản (in dưới tên báo chí);

c) Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí;

d) Ngày, tháng, năm phát hành.

2. Trang trong của báo, tạp chí :

a) Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép;

b) Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, telex, fax;

c) Họ, tên Tổng biên tập;

d) Nơi in, khuôn khổ, số trang;

đ) Kỳ hạn xuất bản;

e) Giá bán.

Bemecmedia.vn