Hướng dẫn điều chỉnh sai sót hóa đơn

Hướng dẫn xử lý sai sót hóa đơn đã lập theo khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế,sau đó phát hiện sai sót về số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Tổng cục Thuế trả lời Công ty CP XNK Châu Á-Thái Bình Dương đề nghị hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa đơn đã kê khai thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.         Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

•           Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng, giảm số lượng hàng hóa; giá bán; thuế suất thuế giá trị gia tăng...; tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số...; ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

2.         Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP XNK Châu Á - Thái Bình Dương đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

3.         Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Hướng dẫn tại công văn 3127/TCT-KK ngày 14/07/2017 của Tổng cục Thuế.

Bemecmedia.vn (Tổng hợp)