Mẫu hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

 

       (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15  tháng 5  năm 2013 của Bộ Tài chính)