Quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định về nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hướng dẫn tại công văn 3203/TCT-DNL ngày 19/07/2017 của Tổng cục Thuế.

Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng gia công của Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.         Tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt:

•           Hàng hóa do cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán, ủy thác cho cơ sở kinh doanh khác để xuất khẩu.

2.         Đối với sản lượng thuốc lá điếu Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn gia công cho Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long để xuất khẩu là 20.123.580 bao (năm 2014 là 10.923.080 bao; năm 2015 là 9.200.500 bao) đã được Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long cung cấp hồ sơ chứng minh hàng hóa thực tế đã xuất khẩu theo quy định. Do đó, sản lượng thuốc lá điều Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Bắc Sơn gia công cho Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thăng Long để xuất khẩu nêu trên không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hướng dẫn tại công văn 3203/TCT-DNL ngày 19/07/2017 của Tổng cục Thuế.

Bemecmedia.vn (Tổng hợp)