Các chế độ bảo hiểm xã hội

Các chế độ bảo hiểm xã hội theo Điều 4, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 4, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây:

a) ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây:

a) Trợ cấp thất nghiệp;

b) Hỗ trợ học nghề;

c) Hỗ trợ tìm việc làm. 

Bemecmedia.vn