Phạm vi điều chỉnh luật bảo hiểm xã hội

Phạm vi điều chỉnh luật bảo hiểm xã hội theo Điều 1, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 1, Chương I, Luật Bảo hiểm xã hội)

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang tính kinh doanh.  

Bemecmedia.vn