Hiện đại hóa bảo hiểm xã hội

Hiện đại hóa bảo hiểm xã hội theo Điều 9, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 9, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội)

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm áp dụng phương pháp quản lý bảo hiểm xã hội hiện đại.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội. 

Bemecmedia.vn