Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội theo Điều 6, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 6, Chương I, Luật bảo hiểm xã hội )

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và các biện pháp cần thiết khác để bảo toàn, tăng trưởng quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, không bị phá sản.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được miễn thuế. 

Bemecmedia.vn