Các hành vi vi phạm pháp luật về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Các hành vi vi phạm pháp luật về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo điều 137 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Theo điều 137 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Gian lận, giả mạo hồ sơ.
2. Cấp giấy chứng nhận, giám định sai.

Bemecmedia.vn