Các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội

Các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội - Thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội theo điều 136 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Theo điều 136 CHƯƠNG X KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội trái quy định của pháp luật.
2. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội. 

Bemecmedia.vn