Hướng dẫn thi hành - Luật bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn thi hành - Luật bảo hiểm xã hội theo Điều 141, Chương XI, Luật bảo hiểm xã hội.

(Theo Điều 141, Chuơng XI, Luật bảo hiểm xã hội)

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Bemecmedia.vn